Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9576 09f1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaister ister
2551 dc62 500
Reposted fromplan9 plan9 viaafterall afterall
Dawniej wierzyłam, że ludzie kształtują swój los i mają wpływ na swoją przyszłość. Każdy wybiera partnera, zawód i decyduje o tym jak ułoży mu się życie. Jednak istnieje coś potężniejszego od wolnej woli - podświadomość. Pod osłoną garniturów i za zamkniętymi drzwiami wszyscy ulegamy jednakowym pragnieniom, które bywają mroczne, złe i wstydliwe. Im dłużej kogoś obserwujesz, tym bardziej dochodzisz do wniosku, że nie jest tym za kogo się podaje. Każdy skrywa jakąś tajemnicę. Możemy być kimś innym.
— GYPSY S01E01
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viatrawkaaa trawkaaa
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatrawkaaa trawkaaa
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viatrawkaaa trawkaaa
0991 f20a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrugs drugs
7974 f579
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viadrugs drugs
2963 dc39 500
This guy's business card is better than yours.
Reposted fromckisback ckisback viavs vs
3925 15a9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavs vs
5645 c2f3 500
Reposted fromvs vs
7582 095b
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii vianiggertits niggertits
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viamissmaya missmaya
5593 b696
Reposted fromlmn lmn viastonerr stonerr
8143 ffc5 500
Bogactwoooooo!
Reposted fromvs vs vianiggertits niggertits
0103 bcce 500
Reposted frominto-black into-black viastonerr stonerr
Reposted fromcarfreitag carfreitag viastonerr stonerr
6765 8ffb
Reposted fromGIFer GIFer viathetemple thetemple
5382 af92
Reposted fromrudazolza rudazolza viathetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl