Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7277 fc21
Reposted frombuddhablink buddhablink viahardkorwey hardkorwey
0307 c734 500
Reposted frompanikea panikea viaorety orety

Trzeba natychmiast żyć. Jest później niż się wydaje

— Baptiste Beaulieu
Reposted fromoll oll viaAgnya Agnya
Reposted fromFlau Flau viathor7o thor7o
3902 a854
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
5692 d416
Reposted fromdontbemad dontbemad viastonerr stonerr
7229 a772 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaafterall afterall
8709 1401 500
Reposted fromneon neon viadrugs drugs
7631 8afb 500
8699 454c 500

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Reposted fromSkydelan Skydelan viastonerr stonerr
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
— y-y
Reposted fromsaphirka saphirka viastonerr stonerr
- Lubisz samotność?
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastonerr stonerr
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage viastonerr stonerr
2029 694c 500
Reposted fromteijakool teijakool viaidjet idjet
7923 47f0
Reposted fromtfu tfu viaidjet idjet
3063 bd4b
1407 59e0

michaelaedm:

I feel personally attacked

Reposted fromdapperdonuts dapperdonuts viaidjet idjet
9759 2ab1 500
Reposted fromkaiee kaiee viaidjet idjet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl