Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0387 fbb9 500
Reposted fromerotyzm erotyzm viapalinkapalinka palinkapalinka
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 vianawrocka nawrocka

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viajabolmax jabolmax
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaInnet Innet
1903 f19a 500
Reposted fromfungi fungi
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio
Reposted fromFlau Flau
to mój najpopularniejszy post. rok temu pomyślałam to pod adresem konkretnej osoby.
miałam powtórkę z rozrywki, tym razem z potrójnie szczęćliwym zakończeniem. nawet nie liczę na więcej, bo skoro już w sumie trzeci tydzień to przeżywam to co by było gdybym dostała więcej?
Dawid, to pojebane c'nie?
Reposted fromdjLangley djLangley
7299 a261
Reposted fromarumhc arumhc
Śmierć to niezawodny sposób, żeby zatrzymać czas.
— Margaret Atwood "Rok potopu"
Reposted fromarumhc arumhc
6022 7ead
Reposted fromoll oll viaarumhc arumhc
4450 752a
Reposted fromarumhc arumhc
4244 fa51
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaarumhc arumhc
Reposted fromFlau Flau
9493 b3e9
Reposted fromoll oll
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
9641 5ce5 500
Reposted fromhagis hagis
9882 958f
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl