Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1806 391a 500
Reposted fromlighter lighter viastonerr stonerr
4015 ea3b
Reposted fromidiod idiod viaidjet idjet
3486 5e4f
Reposted fromzungud zungud viaidjet idjet
4861 ea06 500
Reposted fromfrique frique viadrugs drugs
2988 3026
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viastonerr stonerr
1573 065d
Reposted fromthetemple thetemple
3324 fcfd 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viastonerr stonerr
3609 6f8f 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
1541 fbf5 500
Reposted frombrumous brumous viawloczykij wloczykij
8865 bbff 500
Reposted fromkellerabteil kellerabteil viaafterall afterall
1567 8e96
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
9576 09f1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaister ister
2551 dc62 500
Reposted fromplan9 plan9 viaafterall afterall
Dawniej wierzyłam, że ludzie kształtują swój los i mają wpływ na swoją przyszłość. Każdy wybiera partnera, zawód i decyduje o tym jak ułoży mu się życie. Jednak istnieje coś potężniejszego od wolnej woli - podświadomość. Pod osłoną garniturów i za zamkniętymi drzwiami wszyscy ulegamy jednakowym pragnieniom, które bywają mroczne, złe i wstydliwe. Im dłużej kogoś obserwujesz, tym bardziej dochodzisz do wniosku, że nie jest tym za kogo się podaje. Każdy skrywa jakąś tajemnicę. Możemy być kimś innym.
— GYPSY S01E01
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viatrawkaaa trawkaaa
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatrawkaaa trawkaaa
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viatrawkaaa trawkaaa
0991 f20a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrugs drugs
7974 f579
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl