Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7212 6068
Reposted fromministerium ministerium viadivi divi
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadivi divi
0688 675a 500

awed-frog:

Spanish Flu, 1918. Family Portrait.

Reposted fromerial erial viadivi divi
8334 e2d9 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa viadivi divi
7760 7779 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viadivi divi
6289 fdc4 500
Reposted fromowca owca viadivi divi
6320 f194 500
Reposted fromowca owca viadivi divi
8875 0b2d
Reposted frompapaj papaj viadivi divi
Reposted fromkeke keke viadivi divi
Reposted fromnaich naich viadivi divi
2660 aa4b
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viadivi divi

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viadivi divi
5770 aace
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
5078 0d51
Reposted fromkrzywda krzywda vianiggertits niggertits
7266 5452 500
Reposted fromkelu kelu vianiggertits niggertits
5806 f370 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianiggertits niggertits
Reposted fromlaserpony laserpony vianiggertits niggertits
8632 e5cf
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viathetemple thetemple
3617 1941 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl